تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

نظر شما در مورد این فروشگاه چیست؟

پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌


پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌

دانلود پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌ـ ايراني

 

فرمت فایل:

ورد

تعداد صفحه:

175

حجم:

351kb

معرفی کتاب:

مقدمه

رشد، ترقي، تکامل، توسعه و پيشرفت واژه‌هايي تقريبا مشابه ‌اند که در ادبيات سياسي و اقتصادي جهان مطرح اند و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم در غرب رواج بيشتري يافتند. فضاي حاکم بر نظام بين المللي پس از جنگ دوم جهاني، شکل گيري نظام دو قطبي، پيدايش جنبش‌هاي آزاديبخش، انديشه استقلال طلبي در کشورهاي محروم و شکل‌گيري جنبش عدم تعهد موجب طرح نظريه‌هايی از سوي نویسندگان غرب موسوم به توسعه سياسي براي حل بحران سايرکشورها گرديد. اما ایدئولوژی توسعه سياسي هر چند درغرب تغيير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه و توليد ناخالص‌ملي را در پي داشت؛ اما درکشورهاي جهان سوم مسيري متمايزي را پيمود و سرانجام بدليل عدم همخواني این ایدئولوژی با فرهنگ و مباني فکري آن کشورها با مشکلات و دشواري‌هاي عميقي مواجه گرديد.

الگوي توسعه غربي با پيشفرض‌هاي ارزشي خاصي همچون سکولاريسم، اومانيسم و پوزيتويسم همراه بود که با هنجار و نرم‌هاي فرهنگي ديگر جوامع، به ‌ويژه جوامع اسلامي، هيچگونه هم‌آوايي و همنوايي نداشت. از اين رو پروژه الگوي توسعه غربي در اغلب کشورهاي جهان با ناکامی همراه بود. در دهه‌اي هفتاد ميلادي، نظام نوپاي سياسي جمهوري اسلامي، با ايدئولوژي و نظام ارزشي اسلام، آلترناتيوي از پيشرفت سياسي را به تصويرکشيد که در چالش با ديدگاه هاي موسوم يه توسعه سياسي در غرب بود. انقلاب اسلامي به جاي تقليد از الگوهاي غربي و پرداختن با پروِژه توسعه سياسي؛ تعريف نويني از پيشرفت سياسي که مبتني بر مفاهيم و آموزه‌هاي ديني بود را به جهانيان ارايه نمود.

باور عمومی برآمده از انقلاب اسلامی بر این باور بود که اسلام براي سامان بخشي اجتماع بشري؛ نظام سياسي پيشرفته و توسعه يافته اي را ترسيم مي‌نمايد که برشالوده‌ و مؤلفه‌هاي خاص خود استوار است. شاخص‌هاي ويژه و مشخصي چون مشارکت سياسي، عدالت‌محوري، مشروعيت،قانون‌گرايي، ولايت‌‌مداري و آزادي‌هاي سياسي ـ اجتماعي .... که کاربست آن ها زمینه های توسعه و پيشرفت سياسي جامعه اسلامي را فراهم مي‌کند.

بدون ترديد يکي از شاخص‌هاي مهم و اساسي الگوي پيشرفت سياسي اسلامي، مقوله‌ي آزادي‌ مي‌باشد که مهم‌ترين نياز زندگي اجتماعي امرز بشر است. انسان ها ذاتاً تمايل دارند که در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي آزادانه و مستقل از دخالت و اجبار ديگران زيست و زندگي نمايد. آزادي‌خواهي يکي از امتيازات بشر بوده که انسان را از ساير حيوانات جدا مي‌سازد و اين آموزه در فرهنگ اسلامي براساس فطرت انسان تعريف گرديده است. بنابراین برای روشن شدن ابعاد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت سياسي ضروري است بحث آزادي‌هاي سياسي مورد تأمل و تعمق قرار گيرد.

از منظر اسلامي شاخص‌ آزادي در تکوين و تداوم الگوي پيشرفت اسلامي نقش اساسي دارد. در اين اثر تلاش به عمل مي‌آيد که شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي با استفاده از منابع و متون قرآني، و سيره عملي معصومين(ع) مورد بررسی قرار گيرد. پژوهش حاضر در چهار فصل سامان يافته است؛ در فصل اول به مفاهيم وکليات پرداخته شده، فصل دوم عهده‌دار مباحث جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي نظير آنارشيسم، توتاليتريسم، ليبرال‌دموکراسي و اسلام , همراه با مقايسه تطبيقي و نقد و بررسي آنها است؛ فصل سوم نماگرهاي بعد ساختاري آزادي و نماگرهاي مولفه مورد پردازش وتحليل قرارداده است ، در فصل چهارم به بعد رفتاري شاخص آزادي اشاره، و نماگرهايي آن مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت به نتيجه‌گيري نهايي پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 5

فصل اول: مفاهيم و کليات

مقدمه. 10

1.مفاهيم. 10

الف)مفهوم آزادي.. 10

ب) آزادي سياسي.. 13

ج) پيشرفت... 13

د) شاخص.... 14

ه‍‌) الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت... 15

2.کليات... 17

1ـ 2.گونه شناسي آزادي.. 17

1ـ1ـ2. آزادي فلسفي ـ کلامي.. 17

2ـ1ـ2. آزادي اخلاقي (حريت)19

3ـ1ـ2.آزادي حقوقي (سياسيـ اجتماعي )20

عدم‌تلازم آزادي فطري و حقوقي.. Error! Bookmark not defined.

2 ـ2. حدود آزادي.21

1ـ3ـ2 حدود آزادي در غرب... 22

2ـ3ـ2. قلمرو آزادي در اسلام. 24

1. حدود الهي.. 24

2.مصالح و مقررات اجتماعي.. 26

1ـ2. .اصول اخلاقي.. 27

3. مصالح فردي.. 28

4. حقوق ديگران.. 29

جمع‌بندي:30

فصل دوم: جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي

مقدمه. 33

الف) نسبت آزادي و نظام‌هاي سياسي در غرب... 33

1.دين و آزادي.. 33

1ـ1. قبل از رنسانس.... 34

2ـ1. بعد از رنسانس.... 35

گونه شناسي نظام هاي سياسي و آزادي در غرب... 36

الگوي آنارشيستي و آزادي.. 37

الگوي توتاليتاريستي و آزادي.. 39

الگوي ليبراليستي و آزادي.. 42

1ـ سکولاريسم. 43

2.اومانيسم. 44

3. پوزيتويسم. 45

آزادي در رويکرد ليبراليستي.. 46

نقد آزادي ليبراليستي.. 47

ب)نسبت آزادي و نظام سياسي در اسلام. 48

1.دين اسلام و آزادي.. 48

1ـ1. مدل امامت (حضور)48

2ـ1. مدل ولايت فقيه (غيبت)49

3ـ1. مباني نظري اسلام. 52

1. خدا شناسي.. 52

2. انسان شناسي.. 52

3.معرفت شناسي.. 53

2. مدل آزادي در نظام سياسي اسلامي.. 53

جمع‌بندي.. 56

فصل سوم: شاخص آزادي در ساحت ساختار

مقدمه. 58

الف) آزادي و مولفه ساختار سياسي.. 58

1.ميزان آزادي شهروندان درانتخاب زمامداران.. 59

2. آزادي درتعيين سرنوشت... 63

3.آزادي ايجاد تشکل و گروه‌هاي سياسي.. 65

4. مشروعيت انتقاد و نظارت... 68

1. نقد آزادانه. 71

2. دعوت به مناظره71

3. سرکت در احتجاج.. 72

4. راههاي تقويت آزادي نقد و نظارت... 74

1ـ4. تکليف‌گرايي.. 74

2ـ4. معاد باوري.. 74

3ـ4. تعهد محوري.. 75

4ـ4. حس همکاري.. 75

5. نصيحت و خيرخواهي در باره حاکمان.. 76

6. شوري و مشورت در امور سياسي.. 82

پيامدهاي مثبت مشورت خواهي.. 84

1. مقبوليت اجتماعي.. 84

2.تقويت مشارکت اجتماعي.. 85

3.فرهنگ‌سازي مشورت... 85

7.پاسخ گويي حاکمان سياسي.. 85

1.پاسخگوبودن.. 85

2.گره‌گشايي از مشکلات مردم. 87

3.خدمت بي‌منت... 87

8. آزادي قلم و مطبوعات... 90

9.آزادي اجتماعات... 93

ب) مولفه حقوقي.. 96

1.آزادي دادخواهي.. 97

2.آزادي انتخاب محل سکونت... 101

3.آزادي انتخاب شغل.. 103

4.آزادي مالکيت... 106

5.آزادي در حريم خصوصي.. 108

جمع‌بندي.. 113

فصل چهارم: شاخص آزادي در ساحت رفتار

مقدمه. 116

الف ـ مولفه‌هاي ايجابي.. 116

1.ميزان آزادي انتخاب عقيده116

2.آزادي ازتفتيش عقيده121

4.ميزان آزادي دراجراي عقيده (مراسم مذهبي)131

5.ميزان آزادي تغيير عقيده (ارتداد)135

نکاتي مهم. 137

ب.مولفه‌هاي سلبي‌141

1.رفتار بر مبناي هواهاي نفساني.. 141

2.رفتار بر مبناي عقايد خرافي.. 144

3. رفتار بر مبناي معيارهاي قومي و نژادگرايانه. 146

4.رفتار بر مبناي تبعيت از رهبران ناصالح.. 147

تبعيت از حکومت‌هاي جور. 149

جمع‌بندي.. 151

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.. 153

منابع.. 157

الف‌ـ کتاب‌ها157

ب‌ـ مقالات... 166

 

 

 


مبلغ واقعی 15,000 تومان    35% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 9,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 195

برچسب های مهم

دانلود رایگان برنامه پولی ردیابی شماره موبایل

دانلود رایگان برنامه پولی ردیابی شماره موبایل

نصب‌های فعال ۲۰٬۰۰۰+ در بسیاری از موارد این نرم افزار کاربرد دارد و میتوانید از آن استفاده نمایید نرم افزار دارای مجوز از مرکز رسانه های دیجیتال می باشد که نشان از صحت کار نرم افزار می باشد هنگامی که می خواهید گوشی موبایلی را ردیابی کنید و این کار به صورت ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

"اد ممبر بینهایت" {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای ...

آموزش دریافت شارژ رایگان

آموزش دریافت شارژ رایگان

دیگر نگران تمام شدن شارژ تلفن همراهتان نباشید!!! به راحتی هرچه تمام تر روزانه هرمقدار شارژ از هر اپراتوری که میخواهید دریافت نمایید. توجه:این آموزش، کدهایی که هرچند نفر بزنند و هزار تومان دریافت می کنید،نیست.(شارژ هرمی نیست.) دریافت شارژ به صورت آنی، بدون هیچ گونه ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 240 (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 15 عدد) 2- فرمت pdf ( به صورت دستنویس که با camscaner تبدیل به pdf شده است ) 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 148MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران تماس میگیرید شماره دلخواهی که شما ...

دانلود کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

دانلود کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

دانلود کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود گزارش تخصصی ریاضی مختصر توضیحات : موضوع گزارش تخصصی : راهکار رفع مشکل دانش آموزان در حل مسئله و انتخاب راه حل مناسب در درس ریاضی این گزارش تخصصی ریاضی طوری تنظیم شده که برای هر سه مقطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای درس ریاضی و هم حسابان و هندسه و ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار با ...

ردیابی شماره موبایل+ نقشه +آدرس یاب

ردیابی شماره موبایل+ نقشه +آدرس یاب

نصب‌های فعال ۲۰٬۰۰۰+ در بسیاری از موارد این نرم افزار کاربرد دارد و میتوانید از آن استفاده نمایید نرم افزار دارای مجوز از مرکز رسانه های دیجیتال می باشد که نشان از صحت کار نرم افزار می باشد هنگامی که می خواهید گوشی موبایلی را ردیابی کنید نیازی نیست شخص مقابل ...

دانلود گزارش تخصصی مدیر و معاون

دانلود گزارش تخصصی مدیر و معاون

دانلود گزارش تخصصی مدیر و معاون گزارش تخصصی مدیر- معاون - متصدی دفتر - سرپرست آموزشی موضوع گزارش تخصصی: راهکارها برای معضل تعطیلات زود هنگام در هفته پایانی اسفند(تعطیلات نوروزی) مختصر توضیحات : در این گزارش تخصصی مدیر |معاون| متصدی امور دفتری|سرپرست آموزشی ...

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

سوال اول : آیا من واقعا از خرید این پکیج سود خواهم کرد؟ آیا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آیا این پکیج مانند باقی بکیج های کسب درآمد,بیهوده نیست؟جواب : همان طور که قبلا توضیح داده شد , مطالب و شیوه هایی که در این پکیج برای کسب درآمد و ایجاد یک کسب و کار موفق ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

اگر با موبایل وارد شده اید برای بهتر خواندن مطالب موبایل خود را در حالت تمام صفحه قرار دهید تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش ...

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلی مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پیر و جوان و همه ی افراد جویای کار !!! چرا بايد از ما بخريد؟ تضمين بازگشت وجه كاملترين آموزش ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

70 نمونه سوال ریاضی از فصل اول کتاب پنجم دبستان (

70 نمونه سوال ریاضی از فصل اول کتاب پنجم دبستان (

70 نمونه سوال ریاضی فصل اول کتاب جدیدالتالیف ریاضی پنجم دبستان سال 1394 سئوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی ویژه والدین گرامی که وقت طراحی آزمون برای فرزندان دلبندشان را ندارند و می خواهند کار در منزل را به معلم ارائه دهند. مسائل متنوع کاربردی مرتبط با ...

دانلود گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب

دانلود گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب

دانلود گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب توضیحات : دانلود گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب موضوع گزارش: حل مشکل دریادگیري جدول ضرب دانش آموزان ابتدایی با کارت بازی مختصر توضیحات : دراین گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضرب به این خواهیم پرداخت که … ریاضی و ...

دانلود گزارش تخصصی املا درس فارسی

دانلود گزارش تخصصی املا درس فارسی مختصر توضیحات : موضوع گزارش تخصصی : آموزش صحيح نوشتن و صحيح خواندن به دانش آموزانم و بهبود املا ي آنها این نمونه گزارش تخصصی املا برای همه مقاطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستان و دخترانه و پسرانه می توان استفاده ...

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

برای دانلود اصل فایل مقاله از سایت سیویلیکا آدرس لینک مقاله و یا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ایمیل مدیریت فروشگاه ارسال نمایید.در ضمن پژوهشگرانی که از این امکان جهت دانلود مقالات خود بیشتر استفاده نمایند شامل تخفیف در ازای 6 در خواست تنها هزینه 5 مقاله را پرداخت می ...

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان دانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر چقدر نیاز داشته باشید می توانید شماره ی مجازی ایجاد کنید با قابلیت ثبت نام در تلگرام و واتس آپ و وایبر و دیگر برنامه ها مزایای استفاده از پکیج Virtual ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان امروز با 50 % تخفيف به فروش مي رسد نام کامل: سید نورالدین ...

دانلود نرم افزار ردیابی افراد با شماره موبایل

دانلود نرم افزار ردیابی افراد با شماره موبایل

نصب‌های فعال ۲۰٬۰۰۰+ در بسیاری از موارد این نرم افزار کاربرد دارد و میتوانید از آن استفاده نمایید نرم افزار دارای مجوز از مرکز رسانه های دیجیتال می باشد که نشان از صحت کار نرم افزار می باشد هنگامی که می خواهید گوشی موبایلی را ردیابی کنید نرم افزار بر روی دو گوشی ...

آموزش جدید ترین روش آنلاک FRP گوشی های 2016 سامسونگ

آموزش جدید ترین روش آنلاک FRP گوشی های 2016 سامسونگ

آموزش جدیدترین روش آنلاک FRP گوشی های 2016 سامسونگ با سکوریتی جدید این روش صد در صد تست شده است بر روی سکوریتی اکتبر 2016 با این روش تمام ورژن های اندروید 6 حتی ورژن های جدید با سکوریتی ماه اکتبر 2016 به بالا را راحت میتوان آنلاک کرد تست شده در آخرین ورژن های اندروید 6 J700FXXU3BPJ1 و ...

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

کرک دائمی برنامه Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ...

دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

دانلود گزارش تخصصی معلمان ابتدایی درس فارسی

دانلود گزارش تخصصی معلمان ابتدایی درس فارسی موضوع گزارش : رفع اختلالات خواندن و نوشتن در دانش آموزان پایه مختصر توضیحات : گزارشي هم اکنون پيش روي شماست حاصل تحقيق در زمينه ي اطلاعات يادگيري به صورت مستقيم طي يک ماه و نيم ماه اول سال جاري و تحقيقاتي در مورد ...

بسته بندی حبوبات و ادویه جات با سرمایه یک میلیون

بسته بندی حبوبات و ادویه جات با سرمایه یک میلیون

کاملترین مقاله در زمینه بسته بندی حبوبات ادویه جات و خشکبار و اردیجات فقط با سرمایه یک میلیون پانصد هزار تومان این مقاله فقط به صورت پرداخت انلاین به فروش میرسد .هرگونه کپی برداری و بارگزاری آن در فضای مجازی شرعا حرام و پیگرد قضایی را در پی دارد. این مقاله به گونه ای ...

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای شفق(دانشجو) تهران

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای شفق(دانشجو) تهران

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای شفق(دانشجو) تهران دارای 66 اسلاید با مباحثی شامل: معرفی فرهنگسرا و معمار آن (کامران دیبا)،تحلیل سایت، اقلیم، بررسی پارک شفق، مشخصات طرح، معرفی فضا ها، استفاده از آثار حجمی در پارک، آنالیز حجم، پلان ها، نما و مقطع، مصالح و ... می باشد. ...

دانلود گزارش تخصصی مربی بهداشت مدارس

دانلود گزارش تخصصی مربی بهداشت مدارس

دانلود گزارش تخصصی مربی بهداشت مدارس توضیحات دانلود گزارش تخصصی مربی بهداشت مدارس موضوع گزارش: ترغیب دانش آموزان به داشتن محیطی پاکیزه و بهداشتی تر با استفاده از خود کنترلی مختصر توضیحات : گزارش تخصصی مورد نظر در ارتباط با بررسی راهکارهایی برای تمیز نگه ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

دانلود کتاب راهنمای مصور سفر زیارتی عراق

دانلود کتاب راهنمای مصور سفر زیارتی عراق

کتاب مذکور شامل سوره های مورد نیاز زائرین و احادیث و آداب سفر و اطلاعاتی گسترده از نجف و کوفه و کربلا وهمچنین ره توشه ای برای زائرین می باشد. ناشر: نشرمعروف نویسنده: سيداحمدعلوي و جمعی از نویسندگانتوضیحات: معرفي شهرهاي زيارتي «عراق» جهت راهنمايي زائرين به اين شهرها ...


مطالب تصادفی

  • تحقیق تغییرات عاطفی دوران پیری
  • خلاصه کتاب مکاسب شیخ انصاری ( کتاب البیع)
  • دانلود تلخیص فرائد الاصول -  استصحاب، تعادل، تراجیح
  • دانلود خلاصه کتاب جامعه شناسي سازمانها
  • دانلود مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران ج6 مسائل و جرایم مالی - اقتصادی و سرقت

با ما همراه شوید !!!
" فروشگاهی از 4KIA "