ياوران فایل

ياوران فایل

فروشگاه اینترنتی یاوران فایل، فروشگاهی تحقیقی، پژوهشی است که دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی به صورت غير انتفاعی می باشد. هدف از تاسیس آن، آسانی دسترسی به منابع و متون علوم اسلامی، انسانی، تجربی و... با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.یکی از وظایف یاوران فایل، تولید نرم‏ افزار، کتاب،مقاله، تحقیق، خلاصه کتاب و در زمینه‏ های مختلف علوم اسلامی، انسانی، تجربی... و مقدمات مربوط به آن به منظور تحقیق، تبلیغ و اطلاع رسانی در سطوح مختلف تخصصی و عمومی می باشد.

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌


پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌

دانلود پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌ـ ايراني

 

فرمت فایل:

ورد

تعداد صفحه:

175

حجم:

351kb

معرفی کتاب:

مقدمه

رشد، ترقي، تکامل، توسعه و پيشرفت واژه‌هايي تقريبا مشابه ‌اند که در ادبيات سياسي و اقتصادي جهان مطرح اند و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم در غرب رواج بيشتري يافتند. فضاي حاکم بر نظام بين المللي پس از جنگ دوم جهاني، شکل گيري نظام دو قطبي، پيدايش جنبش‌هاي آزاديبخش، انديشه استقلال طلبي در کشورهاي محروم و شکل‌گيري جنبش عدم تعهد موجب طرح نظريه‌هايی از سوي نویسندگان غرب موسوم به توسعه سياسي براي حل بحران سايرکشورها گرديد. اما ایدئولوژی توسعه سياسي هر چند درغرب تغيير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه و توليد ناخالص‌ملي را در پي داشت؛ اما درکشورهاي جهان سوم مسيري متمايزي را پيمود و سرانجام بدليل عدم همخواني این ایدئولوژی با فرهنگ و مباني فکري آن کشورها با مشکلات و دشواري‌هاي عميقي مواجه گرديد.

الگوي توسعه غربي با پيشفرض‌هاي ارزشي خاصي همچون سکولاريسم، اومانيسم و پوزيتويسم همراه بود که با هنجار و نرم‌هاي فرهنگي ديگر جوامع، به ‌ويژه جوامع اسلامي، هيچگونه هم‌آوايي و همنوايي نداشت. از اين رو پروژه الگوي توسعه غربي در اغلب کشورهاي جهان با ناکامی همراه بود. در دهه‌اي هفتاد ميلادي، نظام نوپاي سياسي جمهوري اسلامي، با ايدئولوژي و نظام ارزشي اسلام، آلترناتيوي از پيشرفت سياسي را به تصويرکشيد که در چالش با ديدگاه هاي موسوم يه توسعه سياسي در غرب بود. انقلاب اسلامي به جاي تقليد از الگوهاي غربي و پرداختن با پروِژه توسعه سياسي؛ تعريف نويني از پيشرفت سياسي که مبتني بر مفاهيم و آموزه‌هاي ديني بود را به جهانيان ارايه نمود.

باور عمومی برآمده از انقلاب اسلامی بر این باور بود که اسلام براي سامان بخشي اجتماع بشري؛ نظام سياسي پيشرفته و توسعه يافته اي را ترسيم مي‌نمايد که برشالوده‌ و مؤلفه‌هاي خاص خود استوار است. شاخص‌هاي ويژه و مشخصي چون مشارکت سياسي، عدالت‌محوري، مشروعيت،قانون‌گرايي، ولايت‌‌مداري و آزادي‌هاي سياسي ـ اجتماعي .... که کاربست آن ها زمینه های توسعه و پيشرفت سياسي جامعه اسلامي را فراهم مي‌کند.

بدون ترديد يکي از شاخص‌هاي مهم و اساسي الگوي پيشرفت سياسي اسلامي، مقوله‌ي آزادي‌ مي‌باشد که مهم‌ترين نياز زندگي اجتماعي امرز بشر است. انسان ها ذاتاً تمايل دارند که در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي آزادانه و مستقل از دخالت و اجبار ديگران زيست و زندگي نمايد. آزادي‌خواهي يکي از امتيازات بشر بوده که انسان را از ساير حيوانات جدا مي‌سازد و اين آموزه در فرهنگ اسلامي براساس فطرت انسان تعريف گرديده است. بنابراین برای روشن شدن ابعاد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت سياسي ضروري است بحث آزادي‌هاي سياسي مورد تأمل و تعمق قرار گيرد.

از منظر اسلامي شاخص‌ آزادي در تکوين و تداوم الگوي پيشرفت اسلامي نقش اساسي دارد. در اين اثر تلاش به عمل مي‌آيد که شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي با استفاده از منابع و متون قرآني، و سيره عملي معصومين(ع) مورد بررسی قرار گيرد. پژوهش حاضر در چهار فصل سامان يافته است؛ در فصل اول به مفاهيم وکليات پرداخته شده، فصل دوم عهده‌دار مباحث جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي نظير آنارشيسم، توتاليتريسم، ليبرال‌دموکراسي و اسلام , همراه با مقايسه تطبيقي و نقد و بررسي آنها است؛ فصل سوم نماگرهاي بعد ساختاري آزادي و نماگرهاي مولفه مورد پردازش وتحليل قرارداده است ، در فصل چهارم به بعد رفتاري شاخص آزادي اشاره، و نماگرهايي آن مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت به نتيجه‌گيري نهايي پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 5

فصل اول: مفاهيم و کليات

مقدمه. 10

1.مفاهيم. 10

الف)مفهوم آزادي.. 10

ب) آزادي سياسي.. 13

ج) پيشرفت... 13

د) شاخص.... 14

ه‍‌) الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت... 15

2.کليات... 17

1ـ 2.گونه شناسي آزادي.. 17

1ـ1ـ2. آزادي فلسفي ـ کلامي.. 17

2ـ1ـ2. آزادي اخلاقي (حريت)19

3ـ1ـ2.آزادي حقوقي (سياسيـ اجتماعي )20

عدم‌تلازم آزادي فطري و حقوقي.. Error! Bookmark not defined.

2 ـ2. حدود آزادي.21

1ـ3ـ2 حدود آزادي در غرب... 22

2ـ3ـ2. قلمرو آزادي در اسلام. 24

1. حدود الهي.. 24

2.مصالح و مقررات اجتماعي.. 26

1ـ2. .اصول اخلاقي.. 27

3. مصالح فردي.. 28

4. حقوق ديگران.. 29

جمع‌بندي:30

فصل دوم: جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي

مقدمه. 33

الف) نسبت آزادي و نظام‌هاي سياسي در غرب... 33

1.دين و آزادي.. 33

1ـ1. قبل از رنسانس.... 34

2ـ1. بعد از رنسانس.... 35

گونه شناسي نظام هاي سياسي و آزادي در غرب... 36

الگوي آنارشيستي و آزادي.. 37

الگوي توتاليتاريستي و آزادي.. 39

الگوي ليبراليستي و آزادي.. 42

1ـ سکولاريسم. 43

2.اومانيسم. 44

3. پوزيتويسم. 45

آزادي در رويکرد ليبراليستي.. 46

نقد آزادي ليبراليستي.. 47

ب)نسبت آزادي و نظام سياسي در اسلام. 48

1.دين اسلام و آزادي.. 48

1ـ1. مدل امامت (حضور)48

2ـ1. مدل ولايت فقيه (غيبت)49

3ـ1. مباني نظري اسلام. 52

1. خدا شناسي.. 52

2. انسان شناسي.. 52

3.معرفت شناسي.. 53

2. مدل آزادي در نظام سياسي اسلامي.. 53

جمع‌بندي.. 56

فصل سوم: شاخص آزادي در ساحت ساختار

مقدمه. 58

الف) آزادي و مولفه ساختار سياسي.. 58

1.ميزان آزادي شهروندان درانتخاب زمامداران.. 59

2. آزادي درتعيين سرنوشت... 63

3.آزادي ايجاد تشکل و گروه‌هاي سياسي.. 65

4. مشروعيت انتقاد و نظارت... 68

1. نقد آزادانه. 71

2. دعوت به مناظره71

3. سرکت در احتجاج.. 72

4. راههاي تقويت آزادي نقد و نظارت... 74

1ـ4. تکليف‌گرايي.. 74

2ـ4. معاد باوري.. 74

3ـ4. تعهد محوري.. 75

4ـ4. حس همکاري.. 75

5. نصيحت و خيرخواهي در باره حاکمان.. 76

6. شوري و مشورت در امور سياسي.. 82

پيامدهاي مثبت مشورت خواهي.. 84

1. مقبوليت اجتماعي.. 84

2.تقويت مشارکت اجتماعي.. 85

3.فرهنگ‌سازي مشورت... 85

7.پاسخ گويي حاکمان سياسي.. 85

1.پاسخگوبودن.. 85

2.گره‌گشايي از مشکلات مردم. 87

3.خدمت بي‌منت... 87

8. آزادي قلم و مطبوعات... 90

9.آزادي اجتماعات... 93

ب) مولفه حقوقي.. 96

1.آزادي دادخواهي.. 97

2.آزادي انتخاب محل سکونت... 101

3.آزادي انتخاب شغل.. 103

4.آزادي مالکيت... 106

5.آزادي در حريم خصوصي.. 108

جمع‌بندي.. 113

فصل چهارم: شاخص آزادي در ساحت رفتار

مقدمه. 116

الف ـ مولفه‌هاي ايجابي.. 116

1.ميزان آزادي انتخاب عقيده116

2.آزادي ازتفتيش عقيده121

4.ميزان آزادي دراجراي عقيده (مراسم مذهبي)131

5.ميزان آزادي تغيير عقيده (ارتداد)135

نکاتي مهم. 137

ب.مولفه‌هاي سلبي‌141

1.رفتار بر مبناي هواهاي نفساني.. 141

2.رفتار بر مبناي عقايد خرافي.. 144

3. رفتار بر مبناي معيارهاي قومي و نژادگرايانه. 146

4.رفتار بر مبناي تبعيت از رهبران ناصالح.. 147

تبعيت از حکومت‌هاي جور. 149

جمع‌بندي.. 151

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.. 153

منابع.. 157

الف‌ـ کتاب‌ها157

ب‌ـ مقالات... 166

 

 

 


مبلغ واقعی 15,000 تومان    35% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 9,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 277

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ارسال میشود به همین راحتی! توجه:این نرم افزار ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 10 بهمن 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران تماس میگیرید شماره دلخواهی که شما ...

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان دانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر چقدر نیاز داشته باشید می توانید شماره ی مجازی ایجاد کنید با قابلیت ثبت نام در تلگرام و واتس آپ و وایبر و دیگر برنامه ها مزایای استفاده از پکیج Virtual ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 10 بهمن1395 کسب درامد میلیونی از ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این ...

نمونه سوالات تستی تشریحی انسان در اسلام غلامحسین

نمونه سوالات تستی تشریحی انسان در اسلام غلامحسین

نمونه سوالات تستی تشریحی کتاب انسان در اسلام دکتر غلامحسین گرامی بسیار مفید و کاربردی در این پک بیش از 350 سوال تستی و بیش از 100سوال تشریحی جهت استفاده ی دانشجویان عزیز در دوره ی امتحانات میانترم و پایانترم در دو فرمت word و pdf گردآوری شده است. لازم به ذکر ...

دانلودرایگان کتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودرایگان کتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

وام بانکی فوری شب عید - کمتر از 15 روز !!!

وام بانکی فوری شب عید - کمتر از 15 روز !!!

سلام. از اینکه این سایت رو انتخاب کردید متشکرم. من یک کارآفرین هستم که برای توسعه کارم نیاز خیلی فوری به اخذ وام داشتم. برای همین هم در روزهای سرد زمستان سال 95 افتادم دنبال گرفتن وام بانکی. توی این مدت به بانک­های زیادی مراجعه کردم و تجربیات و اطلاعات خیلی خوبی جمع آوری کردم. ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا اغلب ثروتمندان تحصیلات کمی دارند؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ راه های ثروتمند شدن شما کدام ...

گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

این گزارش کارآموزی بسیار کامل در 7 فصل تنظیم شده است و برای رشته های کامپیوتر،شبکه و IT مناسب میباشد ما این گزارش را بصورت فایل Word برای شما دانشجویان عزیز آماده کرده ایم.پیشنهاد میکنیم برای اطمینان از کیفیت و سطح علمی گزارش ، نمونه رایگان آن را بصورت فایل PDF از لینک زیر دانلود ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009 توضیحات محصول فیلم آموزش نصب نرم افزار ArtCAM2009 همراه با کرک دائمی برنامه در این فیلم آموزشی تصویربرداری با کیفیت بالا از محیط دسکتاپ در هنگام نصب برنامه انجام شده و نکات به صورت تایپی همزمان با نصب برنامه نمایش داده میشود. نوع کرک برنامه FlexLM می ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

بسته بندی حبوبات و ادویه جات با سرمایه یک میلیون

بسته بندی حبوبات و ادویه جات با سرمایه یک میلیون

کاملترین مقاله در زمینه بسته بندی حبوبات ادویه جات و خشکبار و اردیجات فقط با سرمایه یک میلیون پانصد هزار تومان ویرایش اذر 1395 فقط با سرمایه یک میلیون پانصد هزار تومان تعداد صفحات 32 ص فرمت pdf غیر قابل ویرایش مشاوره رایگان بازگشت هزینه خرید مقاله بعد از احداث ...

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک مارکتینگ و رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای نکته مهم : با خواندن این کتاب موفقیت خود را تضمین کنید. چکیده : کتاب حاضر یک راهنمای آموزشی مناسب برای تجارت بازاریای شبکه ای MLM ( بازاریابی چند لایه ای یا چند سطحی) ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

از جمله اطلاعاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS ها، MMS ها و تماس های ورودی و خروجی، ضبط مکالمات شخص مورد هدف و ارسال آن به ایمیل، ضبط صداهای محیط اطراف تلفن و ارسال به ایمیل، پیدا کردن موقعیت تلفن با GPS، ارسال تمامی ...

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

براي دانلود به انتهاي صفحه مراجعه نماييد اگر علاقه مند به ايجاد تغيير واقعي و مثبت در زندگيتان هستيدلطفا تا پايان اين صفحه ما را همراهي نماييد چگونه قدرت اراده ی خود را در 7 روز یا کمتر دو برابر کنید تضمین شده و بدون صرف وقت زیاد 60% تخفيف به مدت محدود در صورت عدم رضايت وجه ...

نازکدوزی درجه 2

نازکدوزی درجه 2

نمونه سوالات تستی رشته نازکدوزی درجه 2 - زیرمجموعه طراحی و دوخت شامل 12سری سوالات تستی استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای * پکیج استثنایی ...

دریافت فایل : نازکدوزی درجه 2
دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کتاب آموزش آردوینو

کتاب آموزش آردوینو

بردهای آردوینو یکی از بهترین گزینه ها برای یادگیری سریع و انجام پروژه ها با استفاده از میکروکنترلرها می باشد. در حال حاضر بردهای آردوینو با هسته های arm و avr عرضه می شوند. فایل ارائه شده شامل آموزش فارسی arduino در 66 صفحه و 50 پروژه کاربردی انجام شده با استفاده از arduino است. ...

دریافت فایل : کتاب آموزش آردوینو

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

مشهد - وکیل آباد

فروشگاه اینترنتی یاوران فایل - خرید ایمن و راحت .
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما