ياوران فایل

ياوران فایل

فروشگاه اینترنتی یاوران فایل، فروشگاهی تحقیقی، پژوهشی است که هدف از تاسیس آن، آسانی دسترسی به منابع و متون علوم اسلامی، انسانی، تجربی و... با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.یکی از وظایف یاوران فایل، تولید نرم‏ افزار، کتاب،مقاله، تحقیق، خلاصه کتاب و در زمینه‏ های مختلف علوم اسلامی، انسانی، تجربی... و مقدمات مربوط به آن به منظور تحقیق، تبلیغ و اطلاع رسانی در سطوح مختلف تخصصی و عمومی می باشد.

محل لوگو

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌


پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌

دانلود پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌ـ ايراني

 

فرمت فایل:

ورد

تعداد صفحه:

175

حجم:

351kb

معرفی کتاب:

مقدمه

رشد، ترقي، تکامل، توسعه و پيشرفت واژه‌هايي تقريبا مشابه ‌اند که در ادبيات سياسي و اقتصادي جهان مطرح اند و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم در غرب رواج بيشتري يافتند. فضاي حاکم بر نظام بين المللي پس از جنگ دوم جهاني، شکل گيري نظام دو قطبي، پيدايش جنبش‌هاي آزاديبخش، انديشه استقلال طلبي در کشورهاي محروم و شکل‌گيري جنبش عدم تعهد موجب طرح نظريه‌هايی از سوي نویسندگان غرب موسوم به توسعه سياسي براي حل بحران سايرکشورها گرديد. اما ایدئولوژی توسعه سياسي هر چند درغرب تغيير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه و توليد ناخالص‌ملي را در پي داشت؛ اما درکشورهاي جهان سوم مسيري متمايزي را پيمود و سرانجام بدليل عدم همخواني این ایدئولوژی با فرهنگ و مباني فکري آن کشورها با مشکلات و دشواري‌هاي عميقي مواجه گرديد.

الگوي توسعه غربي با پيشفرض‌هاي ارزشي خاصي همچون سکولاريسم، اومانيسم و پوزيتويسم همراه بود که با هنجار و نرم‌هاي فرهنگي ديگر جوامع، به ‌ويژه جوامع اسلامي، هيچگونه هم‌آوايي و همنوايي نداشت. از اين رو پروژه الگوي توسعه غربي در اغلب کشورهاي جهان با ناکامی همراه بود. در دهه‌اي هفتاد ميلادي، نظام نوپاي سياسي جمهوري اسلامي، با ايدئولوژي و نظام ارزشي اسلام، آلترناتيوي از پيشرفت سياسي را به تصويرکشيد که در چالش با ديدگاه هاي موسوم يه توسعه سياسي در غرب بود. انقلاب اسلامي به جاي تقليد از الگوهاي غربي و پرداختن با پروِژه توسعه سياسي؛ تعريف نويني از پيشرفت سياسي که مبتني بر مفاهيم و آموزه‌هاي ديني بود را به جهانيان ارايه نمود.

باور عمومی برآمده از انقلاب اسلامی بر این باور بود که اسلام براي سامان بخشي اجتماع بشري؛ نظام سياسي پيشرفته و توسعه يافته اي را ترسيم مي‌نمايد که برشالوده‌ و مؤلفه‌هاي خاص خود استوار است. شاخص‌هاي ويژه و مشخصي چون مشارکت سياسي، عدالت‌محوري، مشروعيت،قانون‌گرايي، ولايت‌‌مداري و آزادي‌هاي سياسي ـ اجتماعي .... که کاربست آن ها زمینه های توسعه و پيشرفت سياسي جامعه اسلامي را فراهم مي‌کند.

بدون ترديد يکي از شاخص‌هاي مهم و اساسي الگوي پيشرفت سياسي اسلامي، مقوله‌ي آزادي‌ مي‌باشد که مهم‌ترين نياز زندگي اجتماعي امرز بشر است. انسان ها ذاتاً تمايل دارند که در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي آزادانه و مستقل از دخالت و اجبار ديگران زيست و زندگي نمايد. آزادي‌خواهي يکي از امتيازات بشر بوده که انسان را از ساير حيوانات جدا مي‌سازد و اين آموزه در فرهنگ اسلامي براساس فطرت انسان تعريف گرديده است. بنابراین برای روشن شدن ابعاد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت سياسي ضروري است بحث آزادي‌هاي سياسي مورد تأمل و تعمق قرار گيرد.

از منظر اسلامي شاخص‌ آزادي در تکوين و تداوم الگوي پيشرفت اسلامي نقش اساسي دارد. در اين اثر تلاش به عمل مي‌آيد که شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي با استفاده از منابع و متون قرآني، و سيره عملي معصومين(ع) مورد بررسی قرار گيرد. پژوهش حاضر در چهار فصل سامان يافته است؛ در فصل اول به مفاهيم وکليات پرداخته شده، فصل دوم عهده‌دار مباحث جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي نظير آنارشيسم، توتاليتريسم، ليبرال‌دموکراسي و اسلام , همراه با مقايسه تطبيقي و نقد و بررسي آنها است؛ فصل سوم نماگرهاي بعد ساختاري آزادي و نماگرهاي مولفه مورد پردازش وتحليل قرارداده است ، در فصل چهارم به بعد رفتاري شاخص آزادي اشاره، و نماگرهايي آن مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت به نتيجه‌گيري نهايي پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 5

فصل اول: مفاهيم و کليات

مقدمه. 10

1.مفاهيم. 10

الف)مفهوم آزادي.. 10

ب) آزادي سياسي.. 13

ج) پيشرفت... 13

د) شاخص.... 14

ه‍‌) الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت... 15

2.کليات... 17

1ـ 2.گونه شناسي آزادي.. 17

1ـ1ـ2. آزادي فلسفي ـ کلامي.. 17

2ـ1ـ2. آزادي اخلاقي (حريت)19

3ـ1ـ2.آزادي حقوقي (سياسيـ اجتماعي )20

عدم‌تلازم آزادي فطري و حقوقي.. Error! Bookmark not defined.

2 ـ2. حدود آزادي.21

1ـ3ـ2 حدود آزادي در غرب... 22

2ـ3ـ2. قلمرو آزادي در اسلام. 24

1. حدود الهي.. 24

2.مصالح و مقررات اجتماعي.. 26

1ـ2. .اصول اخلاقي.. 27

3. مصالح فردي.. 28

4. حقوق ديگران.. 29

جمع‌بندي:30

فصل دوم: جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي

مقدمه. 33

الف) نسبت آزادي و نظام‌هاي سياسي در غرب... 33

1.دين و آزادي.. 33

1ـ1. قبل از رنسانس.... 34

2ـ1. بعد از رنسانس.... 35

گونه شناسي نظام هاي سياسي و آزادي در غرب... 36

الگوي آنارشيستي و آزادي.. 37

الگوي توتاليتاريستي و آزادي.. 39

الگوي ليبراليستي و آزادي.. 42

1ـ سکولاريسم. 43

2.اومانيسم. 44

3. پوزيتويسم. 45

آزادي در رويکرد ليبراليستي.. 46

نقد آزادي ليبراليستي.. 47

ب)نسبت آزادي و نظام سياسي در اسلام. 48

1.دين اسلام و آزادي.. 48

1ـ1. مدل امامت (حضور)48

2ـ1. مدل ولايت فقيه (غيبت)49

3ـ1. مباني نظري اسلام. 52

1. خدا شناسي.. 52

2. انسان شناسي.. 52

3.معرفت شناسي.. 53

2. مدل آزادي در نظام سياسي اسلامي.. 53

جمع‌بندي.. 56

فصل سوم: شاخص آزادي در ساحت ساختار

مقدمه. 58

الف) آزادي و مولفه ساختار سياسي.. 58

1.ميزان آزادي شهروندان درانتخاب زمامداران.. 59

2. آزادي درتعيين سرنوشت... 63

3.آزادي ايجاد تشکل و گروه‌هاي سياسي.. 65

4. مشروعيت انتقاد و نظارت... 68

1. نقد آزادانه. 71

2. دعوت به مناظره71

3. سرکت در احتجاج.. 72

4. راههاي تقويت آزادي نقد و نظارت... 74

1ـ4. تکليف‌گرايي.. 74

2ـ4. معاد باوري.. 74

3ـ4. تعهد محوري.. 75

4ـ4. حس همکاري.. 75

5. نصيحت و خيرخواهي در باره حاکمان.. 76

6. شوري و مشورت در امور سياسي.. 82

پيامدهاي مثبت مشورت خواهي.. 84

1. مقبوليت اجتماعي.. 84

2.تقويت مشارکت اجتماعي.. 85

3.فرهنگ‌سازي مشورت... 85

7.پاسخ گويي حاکمان سياسي.. 85

1.پاسخگوبودن.. 85

2.گره‌گشايي از مشکلات مردم. 87

3.خدمت بي‌منت... 87

8. آزادي قلم و مطبوعات... 90

9.آزادي اجتماعات... 93

ب) مولفه حقوقي.. 96

1.آزادي دادخواهي.. 97

2.آزادي انتخاب محل سکونت... 101

3.آزادي انتخاب شغل.. 103

4.آزادي مالکيت... 106

5.آزادي در حريم خصوصي.. 108

جمع‌بندي.. 113

فصل چهارم: شاخص آزادي در ساحت رفتار

مقدمه. 116

الف ـ مولفه‌هاي ايجابي.. 116

1.ميزان آزادي انتخاب عقيده116

2.آزادي ازتفتيش عقيده121

4.ميزان آزادي دراجراي عقيده (مراسم مذهبي)131

5.ميزان آزادي تغيير عقيده (ارتداد)135

نکاتي مهم. 137

ب.مولفه‌هاي سلبي‌141

1.رفتار بر مبناي هواهاي نفساني.. 141

2.رفتار بر مبناي عقايد خرافي.. 144

3. رفتار بر مبناي معيارهاي قومي و نژادگرايانه. 146

4.رفتار بر مبناي تبعيت از رهبران ناصالح.. 147

تبعيت از حکومت‌هاي جور. 149

جمع‌بندي.. 151

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.. 153

منابع.. 157

الف‌ـ کتاب‌ها157

ب‌ـ مقالات... 166

 

 

 


مبلغ واقعی 15,000 تومان    35% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 9,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 981

برچسب های مهم

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

فروشگاه اینترنتی یاوران فایل - خرید ایمن و راحت .

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما