ياوران فایل

ياوران فایل

فروشگاه اینترنتی یاوران فایل، فروشگاهی تحقیقی، پژوهشی است که دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی به صورت غير انتفاعی می باشد. هدف از تاسیس آن، آسانی دسترسی به منابع و متون علوم اسلامی، انسانی، تجربی و... با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.یکی از وظایف یاوران فایل، تولید نرم‏ افزار، کتاب،مقاله، تحقیق، خلاصه کتاب و در زمینه‏ های مختلف علوم اسلامی، انسانی، تجربی... و مقدمات مربوط به آن به منظور تحقیق، تبلیغ و اطلاع رسانی در سطوح مختلف تخصصی و عمومی می باشد.

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌


پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌

دانلود پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌ـ ايراني

 

فرمت فایل:

ورد

تعداد صفحه:

175

حجم:

351kb

معرفی کتاب:

مقدمه

رشد، ترقي، تکامل، توسعه و پيشرفت واژه‌هايي تقريبا مشابه ‌اند که در ادبيات سياسي و اقتصادي جهان مطرح اند و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم در غرب رواج بيشتري يافتند. فضاي حاکم بر نظام بين المللي پس از جنگ دوم جهاني، شکل گيري نظام دو قطبي، پيدايش جنبش‌هاي آزاديبخش، انديشه استقلال طلبي در کشورهاي محروم و شکل‌گيري جنبش عدم تعهد موجب طرح نظريه‌هايی از سوي نویسندگان غرب موسوم به توسعه سياسي براي حل بحران سايرکشورها گرديد. اما ایدئولوژی توسعه سياسي هر چند درغرب تغيير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه و توليد ناخالص‌ملي را در پي داشت؛ اما درکشورهاي جهان سوم مسيري متمايزي را پيمود و سرانجام بدليل عدم همخواني این ایدئولوژی با فرهنگ و مباني فکري آن کشورها با مشکلات و دشواري‌هاي عميقي مواجه گرديد.

الگوي توسعه غربي با پيشفرض‌هاي ارزشي خاصي همچون سکولاريسم، اومانيسم و پوزيتويسم همراه بود که با هنجار و نرم‌هاي فرهنگي ديگر جوامع، به ‌ويژه جوامع اسلامي، هيچگونه هم‌آوايي و همنوايي نداشت. از اين رو پروژه الگوي توسعه غربي در اغلب کشورهاي جهان با ناکامی همراه بود. در دهه‌اي هفتاد ميلادي، نظام نوپاي سياسي جمهوري اسلامي، با ايدئولوژي و نظام ارزشي اسلام، آلترناتيوي از پيشرفت سياسي را به تصويرکشيد که در چالش با ديدگاه هاي موسوم يه توسعه سياسي در غرب بود. انقلاب اسلامي به جاي تقليد از الگوهاي غربي و پرداختن با پروِژه توسعه سياسي؛ تعريف نويني از پيشرفت سياسي که مبتني بر مفاهيم و آموزه‌هاي ديني بود را به جهانيان ارايه نمود.

باور عمومی برآمده از انقلاب اسلامی بر این باور بود که اسلام براي سامان بخشي اجتماع بشري؛ نظام سياسي پيشرفته و توسعه يافته اي را ترسيم مي‌نمايد که برشالوده‌ و مؤلفه‌هاي خاص خود استوار است. شاخص‌هاي ويژه و مشخصي چون مشارکت سياسي، عدالت‌محوري، مشروعيت،قانون‌گرايي، ولايت‌‌مداري و آزادي‌هاي سياسي ـ اجتماعي .... که کاربست آن ها زمینه های توسعه و پيشرفت سياسي جامعه اسلامي را فراهم مي‌کند.

بدون ترديد يکي از شاخص‌هاي مهم و اساسي الگوي پيشرفت سياسي اسلامي، مقوله‌ي آزادي‌ مي‌باشد که مهم‌ترين نياز زندگي اجتماعي امرز بشر است. انسان ها ذاتاً تمايل دارند که در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي آزادانه و مستقل از دخالت و اجبار ديگران زيست و زندگي نمايد. آزادي‌خواهي يکي از امتيازات بشر بوده که انسان را از ساير حيوانات جدا مي‌سازد و اين آموزه در فرهنگ اسلامي براساس فطرت انسان تعريف گرديده است. بنابراین برای روشن شدن ابعاد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت سياسي ضروري است بحث آزادي‌هاي سياسي مورد تأمل و تعمق قرار گيرد.

از منظر اسلامي شاخص‌ آزادي در تکوين و تداوم الگوي پيشرفت اسلامي نقش اساسي دارد. در اين اثر تلاش به عمل مي‌آيد که شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي با استفاده از منابع و متون قرآني، و سيره عملي معصومين(ع) مورد بررسی قرار گيرد. پژوهش حاضر در چهار فصل سامان يافته است؛ در فصل اول به مفاهيم وکليات پرداخته شده، فصل دوم عهده‌دار مباحث جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي نظير آنارشيسم، توتاليتريسم، ليبرال‌دموکراسي و اسلام , همراه با مقايسه تطبيقي و نقد و بررسي آنها است؛ فصل سوم نماگرهاي بعد ساختاري آزادي و نماگرهاي مولفه مورد پردازش وتحليل قرارداده است ، در فصل چهارم به بعد رفتاري شاخص آزادي اشاره، و نماگرهايي آن مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت به نتيجه‌گيري نهايي پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 5

فصل اول: مفاهيم و کليات

مقدمه. 10

1.مفاهيم. 10

الف)مفهوم آزادي.. 10

ب) آزادي سياسي.. 13

ج) پيشرفت... 13

د) شاخص.... 14

ه‍‌) الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت... 15

2.کليات... 17

1ـ 2.گونه شناسي آزادي.. 17

1ـ1ـ2. آزادي فلسفي ـ کلامي.. 17

2ـ1ـ2. آزادي اخلاقي (حريت)19

3ـ1ـ2.آزادي حقوقي (سياسيـ اجتماعي )20

عدم‌تلازم آزادي فطري و حقوقي.. Error! Bookmark not defined.

2 ـ2. حدود آزادي.21

1ـ3ـ2 حدود آزادي در غرب... 22

2ـ3ـ2. قلمرو آزادي در اسلام. 24

1. حدود الهي.. 24

2.مصالح و مقررات اجتماعي.. 26

1ـ2. .اصول اخلاقي.. 27

3. مصالح فردي.. 28

4. حقوق ديگران.. 29

جمع‌بندي:30

فصل دوم: جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي

مقدمه. 33

الف) نسبت آزادي و نظام‌هاي سياسي در غرب... 33

1.دين و آزادي.. 33

1ـ1. قبل از رنسانس.... 34

2ـ1. بعد از رنسانس.... 35

گونه شناسي نظام هاي سياسي و آزادي در غرب... 36

الگوي آنارشيستي و آزادي.. 37

الگوي توتاليتاريستي و آزادي.. 39

الگوي ليبراليستي و آزادي.. 42

1ـ سکولاريسم. 43

2.اومانيسم. 44

3. پوزيتويسم. 45

آزادي در رويکرد ليبراليستي.. 46

نقد آزادي ليبراليستي.. 47

ب)نسبت آزادي و نظام سياسي در اسلام. 48

1.دين اسلام و آزادي.. 48

1ـ1. مدل امامت (حضور)48

2ـ1. مدل ولايت فقيه (غيبت)49

3ـ1. مباني نظري اسلام. 52

1. خدا شناسي.. 52

2. انسان شناسي.. 52

3.معرفت شناسي.. 53

2. مدل آزادي در نظام سياسي اسلامي.. 53

جمع‌بندي.. 56

فصل سوم: شاخص آزادي در ساحت ساختار

مقدمه. 58

الف) آزادي و مولفه ساختار سياسي.. 58

1.ميزان آزادي شهروندان درانتخاب زمامداران.. 59

2. آزادي درتعيين سرنوشت... 63

3.آزادي ايجاد تشکل و گروه‌هاي سياسي.. 65

4. مشروعيت انتقاد و نظارت... 68

1. نقد آزادانه. 71

2. دعوت به مناظره71

3. سرکت در احتجاج.. 72

4. راههاي تقويت آزادي نقد و نظارت... 74

1ـ4. تکليف‌گرايي.. 74

2ـ4. معاد باوري.. 74

3ـ4. تعهد محوري.. 75

4ـ4. حس همکاري.. 75

5. نصيحت و خيرخواهي در باره حاکمان.. 76

6. شوري و مشورت در امور سياسي.. 82

پيامدهاي مثبت مشورت خواهي.. 84

1. مقبوليت اجتماعي.. 84

2.تقويت مشارکت اجتماعي.. 85

3.فرهنگ‌سازي مشورت... 85

7.پاسخ گويي حاکمان سياسي.. 85

1.پاسخگوبودن.. 85

2.گره‌گشايي از مشکلات مردم. 87

3.خدمت بي‌منت... 87

8. آزادي قلم و مطبوعات... 90

9.آزادي اجتماعات... 93

ب) مولفه حقوقي.. 96

1.آزادي دادخواهي.. 97

2.آزادي انتخاب محل سکونت... 101

3.آزادي انتخاب شغل.. 103

4.آزادي مالکيت... 106

5.آزادي در حريم خصوصي.. 108

جمع‌بندي.. 113

فصل چهارم: شاخص آزادي در ساحت رفتار

مقدمه. 116

الف ـ مولفه‌هاي ايجابي.. 116

1.ميزان آزادي انتخاب عقيده116

2.آزادي ازتفتيش عقيده121

4.ميزان آزادي دراجراي عقيده (مراسم مذهبي)131

5.ميزان آزادي تغيير عقيده (ارتداد)135

نکاتي مهم. 137

ب.مولفه‌هاي سلبي‌141

1.رفتار بر مبناي هواهاي نفساني.. 141

2.رفتار بر مبناي عقايد خرافي.. 144

3. رفتار بر مبناي معيارهاي قومي و نژادگرايانه. 146

4.رفتار بر مبناي تبعيت از رهبران ناصالح.. 147

تبعيت از حکومت‌هاي جور. 149

جمع‌بندي.. 151

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.. 153

منابع.. 157

الف‌ـ کتاب‌ها157

ب‌ـ مقالات... 166

 

 

 


مبلغ واقعی 15,000 تومان    35% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 9,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 314

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 18 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

جعل تماس حرفه ای اندروید

جعل تماس حرفه ای اندروید

با استفاده از این برنامه می‌توانید تماس‌های قلابی دریافت کنید. این برنامه به شما امکان می‌دهد تا یک تماس قلابی از طرف شخص مورد نظر به خودتان دریافت کنید و به عنوان مثال وانمود کنید که رئیستان در حال تماس با شما می‌باشد. می‌توانید شماره، تصویر و زنگ دلخواه خود را ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ارسال میشود به همین راحتی! اگر هدف شما، کسب ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 18 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

نرم افزار آشپزی ایرانی اندروید

نرم افزار آشپزی ایرانی اندروید

نرم افزاری شامل آموزش پخت تمام غذاهای ایرانی و محلی شهرهای مختلف ایران ...

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این ...

نرم افزار برق

نرم افزار برق

‏الکترودروید : این نرم افزار شامل رنگ مقاومت ها محاسبه خازن محاسبه گر ترانس ها توان تلف شده نحوه ساخت پورت های LAN VGA USB 1 2 3 3.1 HDMI و هزاران قابلیت دیگر است اوری سرکویت : این نرم افزار مانند پروتئوس و ارکد شامل یک صفحه حاوی نماد مقاومت خازن منابع ترانس و……. میباشد که شما ...

دریافت فایل : نرم افزار برق
دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

پایان نامه طراحی خانه کودک

فصل اول : مطالعات پایه و زمینه 1-1) بخش اول (پایه ): برخورد روانشناسانه با موضوع 1-1-1) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی 1-1-2) مراحل رشد کودک 1-1-2-1)خصوصیات کودک 3 ساله 1-1-2-2) خصوصیات کودک 5-4 ساله 1-1-2-3) خصوصیات کودک 6 ساله 1-1-3) کاردانی کودک 1-1-4) کودک و بازی 1-1-4-1) تاریخچه بازی 1-1-4-2) تعریف ...

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی باغ ونک

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی باغ ونک

فایل پاورپوینت دارای 44 اسلاید با موضوع تحلیل مجتمع مسکونی باغ ونک تهران که مباحثی شامل: معرفی کلی مجموعه، تحلیل سایت، بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، معرفی کاربری ها و سرانه، تعیین فضاهای عمومی و خصوصی، تحلیل پلان طبقات و روابط داخلی و تحلیل مقطع و نما میباشد. ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده 841 صفحه pdf ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

اکسل های طراحی اعضای فولادی

اکسل های طراحی اعضای فولادی

فایل قرار داده شده شامل بیش از 100 اکسل متفاوت برای طراحی اعضا ی سازه های فولادی با روش طراحی حالت حدی (LRFD) و بعضا تنش مجاز میباشد. دیگر نیاز به دانلود تکی و گشت و گذار و هدر دادن وقت خود نیست . کامل ترین مجموعه ی اکسل های طراحی و آموزش های طراحی دستی اعضای فولادی را یکجا داشته ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

پاورپوینت 9 نمونه مجتمع مسکونی خارجی و تحلیل

پاورپوینت 9 نمونه مجتمع مسکونی خارجی و تحلیل

پاورپوینت 9 نمونه مجتمع مسکونی خارجی و تحلیل مجتمع مسکونی potsdamer platz از رنزو پیانو دارای 27 اسلاید که 9نمونه از مجتمع مسکونی خارجی نام برده و اثر رنزو پیانو به صورت کامل تحلیل شده است. ...

زیست گیاهی دکتر ارام فر

زیست گیاهی دکتر ارام فر

کتاب زیست گیاهی دکتر ارام فر بهترین مدرس درس زیست کنکور را هم اکنون بدون نیاز به تهیه فیزیکی ان ، از ما تهیه کنید و از ان لذت ببرید.... ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

دانلود رایگان نسخه کامل انیمیشن دوبله فارسی ماشا

دانلود رایگان نسخه کامل انیمیشن دوبله فارسی ماشا

نام فارسی : ماشا و آقا خرسه نام انیمیشن : Masha and the Bear ژانر : انیمیشن , کمدی, خوانوادگی محصول کشور : روسیه تاریخ انتشار : ۲۰۰۹ شرکت سازنده : Animaccord Animation Studio زبان: Persian امتیاز IMDb: 8.4/10 مدت زمان : ۴۷ دقیقه کیفیت نمایش : ۴۸۰DVDRIP فرمت فایل : MKV کارگردان : Oleg Kuzovkov تهیه کننده : Dmitriy Loveyko نویسنده : ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک مارکتینگ و رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای نکته مهم : با خواندن این کتاب موفقیت خود را تضمین کنید. چکیده : کتاب حاضر یک راهنمای آموزشی مناسب برای تجارت بازاریای شبکه ای MLM ( بازاریابی چند لایه ای یا چند سطحی) ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

مشهد - وکیل آباد

فروشگاه اینترنتی یاوران فایل - خرید ایمن و راحت .
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما